Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

През месец ноември в НУ "Д - р Петър Берон" - гр. Оряхово се проведоха обучения по Дейност 2 и Дейност 4 на проекта. В тях участваха учениците от I клас и техните родители.